اهداف

•        معرفی ابعاد مختلف طرح جویشگر

•        برقراري تعامل با جامعه علمی و صنعتی کشور در راستاي به اشتراك گذاري دستاوردها و

           محصولات مرتبط

•        شناسايي دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های توانمند در حوزه جویشگر

•        شناسایی ابعاد مختلف جویشگر بومی و حوزه های  پژوهشی و صنعتی و آینده آن در کشور

•        شناسایی بازار کسب و کار جویشگر بومی

•        شناسایی فرصت ها و چالش های موجود برای توسعه و بهبود بخش های مختلف اکوسامانه جویشگر بومی

•        شناسايي محتواي مفيد موجود در سطح كشور و متوليان آنها

•        شناسايي فرصت هاي همكاري و تعامل بين ارائه دهندگان خدمات و صاحبان محتوا

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background