محورها

•        محصولات، خدمات و فناوري هاي مرتبط

•        فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف توسعه جویشگر بومی در کشور

•        امنیت، شخصی سازی و قابلیت اعتماد در حوزه های مرتبط با طرح

•        مسایل حقوقی و استانداردهای مطرح در حوزه های مختلف مرتبط

•        ابعاد تجاری و مالی توسعه و نگهداری خدمات   جویشگرها

•        راهبردها و سیاست های توسعه جویشگرها

•        راهکارهای تسهیل دسترسی محتوای بومی

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background