اعضای کمیته اجرایی

اکبر قانع
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ولی‌اله قربانی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نیره پارسا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مژگان فرهودی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمد نقيان
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدباقر فخار فیروزه
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مجید کاظمی‌نژاد
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرهاد مهدوی‌نیا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سارا صالحی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

معصومه عظیم‌زاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مریم محمودی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

غزاله رحماني
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background