اعضای کمیته علمی

کامبیز بدیع
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

علیرضا یاری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مژگان فرهودی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید علی اصغر انصاری
سازمان فناوری اطلاعات ایران

محمد علی زارع بیدکی
دانشگاه یزد

محمود خراط
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرزاد ابراهیمی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمد آزادنیا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شهرام خدیوی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هشام فیلی
دانشگاه تهران

بهروز مینایی
دانشگاه علم و صنعت

محمود بي جن خان
دانشگاه تهران

مصطفی عاصی
پژوهشکده علوم اجتماعی

مهرنوش شمس‌فرد
دانشگاه شهید بهشتی

مهدی شجری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی احمدی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آزاده شاکری
دانشگاه تهران

علی شریفی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مجتبی مازوچی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

حسام تدین
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهدی فسنقری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

احسان کشتکاری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صارم شیری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمد ساعد محمودی
سازمان فناوری اطلاعات ایران

مهدی نقوی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background